علم برای عمل است وعلمی مفید است که اثرش در انسان متجلی شود (حضرت علی علیه السلام )